Na prodej potravin zákon dbá, říká mluvčí potravinářské inspekce

Domácí

Na prodej potravin zákon dbá, říká mluvčí potravinářské inspekce
Pavel Kopřiva. Foto: SZPI
GALERIE collections

Brno - „Spotřebujte do“ a „datum minimální trvanlivosti“. Spousta lidí mezi těmito značeními nevidí rozdíl. Ten je ovšem značný. Mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva jasně popisuje, v čem se data liší a jak by s nimi měli prodejci nakládat. „Drobné odchylky jsou akceptovatelné, obchodník ovšem musí zaručit bezpečnost ve všech ohledech," říká.

V čem se liší doba spotřeby a minimální doba trvanlivosti?

„Spotřebujte do“, nebo „datum použitelnosti“ jsou označeny potraviny, které rychle podléhají zkáze a nemusí být po uplynutí lhůty bezpečné. Typicky jde o masné výrobky a sýry, lahůdkové saláty, potraviny obsahující majonézu a další. Trvanlivost je do konkrétního dne a zákon stanovuje, že smějí být nabízeny spotřebitelům nejpozději v den vypršení trvanlivosti. Údajem „Minimální trvanlivost do“, nebo „Datum minimální trvanlivosti“ mohou být označeny pouze potraviny dlouhé doby úchovy, u kterých nedochází k patologickým změnám s vlivem na bezpečnost potraviny. Typicky se jedná o chipsy a cukrovinky, konzervované potraviny, sušené potraviny, trvanlivé masné výrobky, instantní polévky a kaše a mnoho dalších druhů potravin.

Takže potraviny označené datem minimální trvanlivosti prodávat lze i po uplynutí lhůty?

Zákon umožňuje tento typ potravin nabízet spotřebitelům i po uplynutí data uvedeného na obalu, ale pouze za splnění určitých podmínek. Zejména takové potraviny musí prodejce nabízet odděleně od ostatního zboží, třeba v odděleném regálu a takto oddělené potraviny musejí být transparentně označené jako zboží s prošlým datem minimální trvanlivosti. Prodejci často nabízí takové zboží ve slevě, ovšem pouhé označení „sleva“ není dostatečné. Prodejce musí spotřebitele v provozovně informovat o skutečnosti, že u zboží prošla doba minimální trvanlivosti. Drobné odchylky v jakosti potraviny s prošlým datem jsou přípustné, bezpečnost však musí zůstat zachována ve všech parametrech, za což ručí prodejce.

Příklad správně označených potravin.
Příklad správně označených potravin. Foto: Kateřina Slaběňáková

Říkáte, že konzumace potravin označených „spotřebujte do“ může být po uplynutí lhůty nebezpečná. Jak?

Po uplynutí stanoveného data již nejsou považovány za bezpečné. Třeba u nebalených a netrvanlivých masných výrobků hrozí rozvoj patologických změn, bakteriální kontaminace a podobně. Prodejem potraviny po uplynutí data „Spotřebujte do“ by se prodejce dopustil závažného porušení potravinového práva.

Kdo přebírá zodpovědnost, pokud si zákazník zakoupí špatně označený produkt?

Jedním ze základních principů potravinového práva je princip objektivní odpovědnosti. Ten zjednodušeně stanovuje, že za jakost a bezpečnost potraviny odpovídá ten, který ji v daný okamžik uvádí do oběhu. Ve fázi výroby tedy jde o výrobce, ve fázi transportu dopravce, a dle stejného principu u distributora, ve velkoskladu a v maloobchodní prodejně. Může jít o potravinu nebezpečnou, falšovanou nebo nejakostní. Při zjištění některého z výše uvedených pochybení ze strany inspektora je zahájeno správní řízení se subjektem, u kterého k zjištění došlo. Zároveň je možné uskutečnit kontrolu v dalších článcích řetězce uvádění potraviny do oběhu.

Jak mají být takové produkty značené?

Výrobce má povinnost potraviny značit v soulady s příslušnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Požadavky jsou pro jednotlivé kategorie potravin odlišné, k základním však patří vyznačení složení včetně složek ve stopovém množství, a to způsobem, který sděluje podíl jednotlivých složek. Vyznačené údaje nesmí uvádět spotřebitele v omyl ani být zavádějící.

Má zákazník právo na náhradu škody v případě, že si zakoupí produkt, který není řádně označen?

Nám jako inspekci nepřísluší vstupovat do sporů mezi spotřebiteli a provozovateli. Naše zkušenost však indikuje, že při zjištění nekorektně označené, nebo jiným způsobem nevyhovující, potraviny, provozovatelé sami nabízí dotčeným spotřebitelům vrácení zboží nebo jinou kompenzaci.

Špatně označené produkty.
Špatně označené produkty. Foto: Tomáš Kouřil

Jaké potraviny, které projdou, se vyhazují nejčastěji?

Objem toků zboží včetně vyhazování nesledujeme. Lze však kvalifikovaně odhadnout, že půjde o nebalené potraviny a obecně potraviny krátké doby úchovy, protože nelze předem přesně odhadnout poptávku, a ne vždy se podaří vše udat před uplynutím data použitelnosti.

Jak tyto stanovy dodržují večerky, nonstop prodejny a další podobná zařízení?

Všechny provozovny v naší kontrolní kompetenci jsou kontrolovány s určitou frekvencí, na základě historie výsledků kontrol a jiných faktorů a v rámci těchto kontrol inspektoři prověřují, zda provozovatelé dodržují své povinnosti. Přehled provozoven uzavřených inspektory Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále SZPI) z důvodu vážných porušení právních předpisů je zveřejněn na webových stránkách.

Jak se v ČR mění dodržování těchto stanov v průběhu let? Zlepšili se obchodníci či naopak?

Záleží na jakých stanovách. Nicméně dle dlouhodobých dat kontrolních výsledků vyplývá, že počty provozoven uzavřených pro mimořádně závažná porušení postupně ubývá, nicméně ani aktuální údaje nelze považovat za uspokojivé, a proto bude SZPI pokračovat v kontrolním tlaku.

Jaké stanovy se týkají obchodů, které se na prodej prošlých produktů specializují? Mají vlastní pravidla, nebo se na ně vztahuje to samé?

Neexistuje speciální sada právních předpisů pro Vámi uvedený typ provozoven, jejich povinnosti se neliší od ostatních kamenných prodejen.

Jaké jsou možnosti sankcí u prodejců, kteří stanovy nedodržují?

Pokuta uložená ve správním řízení. Ta se dle míry závažnosti, opakování prohřešku a dalších faktorů pohybuje řádově od nižších desítek tisíc korun až do stropu stanoveným na padesát milionů korun.

Další články o stisk online