Novým rektorem Mendelovy univerzity bude Jan Mareš

Domácí

Novým rektorem Mendelovy univerzity bude Jan Mareš
Mendelova univerzita v Brně bude mít nového rektora. Foto: Ondřej Dlouhý

Brno - Akademický senát Mendelovy univerzity zvolil novým rektorem dosavadního děkana agronomické fakulty Jana Mareše. Ve volbách tak neuspěli Martin Klimánek a Martina Lichovníková.

Na Mendelově univerzitě proběhla za účasti volební komise, studentů i veřejnosti volba nového rektora. Během odpoledne se představili tři vítězové předchozího kola a každý z nich měl patnáct minut na prezentaci své vize rozvoje univerzity. S těmito programy se členové akademické obce měli možnost seznámit s předstihem.

První místo v pořadí si vylosoval prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost Martin Klimánek. Svou prezentaci zahájil představením paralely s hráškem, který je symbolem zakladatele univerzity Gregora Johanna Mendela. „Někdo ví, jak hrášek zalévat, někdo ovládá marketing, jiný zase ví, jak naučit lidi třetího světa hrášek pěstovat. Já bych chtěl tuto paralelu přenést na nás,“ vysvětlil a dodal, že univerzitu je třeba udržovat jako rostlinu, aby vzkvétala. Klimánek promluvil o vzdělávacích programech pro zaměstnance univerzity nebo snížení administrativní zátěže. Váhu přikládal, stejně jako jeho soupeři, především na vnitřní komunikaci a celkový rozvoj podnikavosti, inovace a motivace k internacionalizaci.

Jako druhý svou vizi prezentoval pozdější vítěz, Jan Mareš. „Vystupuji s pokorou k této univerzitě. Pokusím se jí něco vrátit,“ otevřel svou čtvrthodinu. Současnou situaci na univerzitě shrnul jako úspěšnou, především v získávání projektů. Vědecký výkon podle něj stále roste. „Jako základní hodnotu vnímám všechny, kteří jsou součástí univerzity. Rád bych je podporoval po vzdělávací i tvůrčí stránce,“ přiblížil svou myšlenku. V rámci prezentace zmínil opakovaně pojmy jako digitalizace, udržení prestiže MENDELU nebo stabilizace personálního zajištění. Další prioritou Mareše je zodpovědný přístup k sestavování rozpočtu univerzity a její zapojení do mezinárodních sítí.

„Musíme udržet akreditace a vypořádat se s požadavky orgánů,“ uvedl. Během výkladu se opíral o pojmy jako mezifakultní spolupráce, platforma garantů studijních programů nebo posílení praxe ve výuce. Jan Mareš plánuje vyzvat studenty, aby se více zapojovali do diskusních fór a projevovali tak svůj názor. Jako rektor bude usilovat o působení uvnitř i vně univerzity. „Je třeba střízlivě hodnotit výzvy a rizika toho, co nás čeká, uvědomovat si povinnosti, ale zároveň vědět, kde máme prostor,“ objasnil. Za tři hlavní zásady, které jsou nutné pro optimální rozvoj, považuje výkonnost, solidaritu a udržitelnost.

Jako poslední se slova ujala prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy Martina Lichovníková, která svou kampaň zaměřila na vnitřně silnou univerzitu, tvořící inspirativní a tvůrčí prostředí. Zdůrazňovala zejména konkurenceschopnost. Pozici MENDELU ilustrovala pomocí číselných srovnání s konkurenčními školami v Česku i zahraničí. Lichovníková je pro zavádění nových metod výuky, jako je využití sdruženého studia minor – major. Za důležité pokládá podporovat i doktorandy, které vnímá jako klíčové pro budoucnost akademické obce.

V části věnované otázkám publika se řešila témata jako efektivní schvalování rozpočtu nebo způsoby, jak akademickým pracovníkům pomoct s publikováním. Položen byl také dotaz, jestli kandidáti v případě zvolení plánují vystupovat ve veřejném prostoru nebo se angažovat politicky.

Jméno posledního zvoleného rektora MENDELU, Vojtěcha Adama, se totiž koncem února objevovalo v médiích poměrně často. Adam, nástupce rektorky Danuše Nerudové, na funkci rezignoval ještě dříve, než se jí stačil ujmout. Důvodem byly pochybnosti ohledně některých jeho publikací. Jan Mareš nyní převezme funkci po Robertu Plagovi, který byl vedením MENDELU dočasně pověřen.

Další články o Mendelova univerzita